Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Privacy statement

Als u klant bij ons bent, gebruiken we uw persoonsgegevens. Uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres bij het bezoeken van onze website. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Daar zijn regels voor. En daar houden we ons aan. Hoe we dat doen leest u hier.

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

ALFAM heeft een vernieuwd privacy statement. Benieuwd wie verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens? En voor wie het privacy statement bedoeld is? Meer over dit Privacy Statement

Persoonsgegevens zeggen iets over u

De bekendste persoonsgegevens zijn uw naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Maar ook uw betaalrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN zijn persoonsgegevens. Meer over persoonsgegevens.

Wanneer gebruiken we uw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Dat mag als we daar een bepaalde reden voor hebben. We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw contract te maken en te bewaren. Daarvoor vragen en verwerken we uw persoonsgegevens. Meer over het gebruik van persoonsgegevens

Moet u altijd toestemming geven?

Nee, meestal niet. Bijvoorbeeld omdat we uw persoonsgegevens nodig hebben voor de overeenkomst die we met u hebben. Of omdat het vanuit de wet moet, om de veiligheid te waarborgen. In de wet staat wanneer wij u wél om toestemming moeten vragen. Meer over toestemming

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens als we daar een gegronde reden voor hebben. Bijvoorbeeld om de overeenkomst die u met ons aangaat te maken en uit te voeren. Maar ook voor onderzoek, om mogelijke trends en risico’s te onderzoeken. Om onze producten te verbeteren en om u tips en aanbiedingen te sturen. Meer over waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken

In sommige situaties moeten we uw persoonsgegevens aan anderen geven. Dit zijn personen of instanties die betrokken zijn bij onze diensten. Denk aan toezichthouders of de Belastingdienst. Meer over het delen van uw persoonsgegevens

Gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing

Als u klant bij ons bent doen we u mogelijk relevante aanbiedingen. Meer over het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing

Profilering

In sommige situaties gebruiken we profilering. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, om bepaalde risico’s te beheersen en bij de acceptatie van klanten en producten. Meer over profilering

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Natuurlijk doen we er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en te gebruiken. Daarom investeren we in onze systemen, procedures en mensen. Meer over de beveiliging van uw persoonsgegevens

Hoe bepalen wij hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Meer over het bewaren van persoonsgegevens

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens?

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens? En wat houden deze rechten in? Meer over uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

Meer weten?

Neem contact met ons op via privacyoffice@alfam.nl als u vragen heeft over het privacy statement. We helpen u graag. U kunt het complete document inzien en downloaden.

Wijzigt de wet? Of wijzigen onze diensten of producten? Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. We passen dan het privacy statement aan en informeren u daarover op onze website of in de app.

Begrippenlijst

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie van ABN AMRO Bank toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

Biometrische gegevens: een verzameling van technieken om lichaamskenmerken van een individu te meten en vast te stellen, bijvoorbeeld Face-ID of stemherkenning. Wij kunnen biometrische toepassingen gebruiken voor onder meer identificatiedoeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens die zo gevoelig zijn dat het gebruik ervan de privacy van een individu ernstig kan beïnvloeden. De wet geeft de volgende opsomming van bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Profilering: De privacywet definieert ‘profilering’ als volgt: ’Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing te analyseren of te voorspellen.’ De wet laat dus profilering toe. Dit is een algemene definitie die ook geldt voor andere verantwoordelijken in de zin van de privacywet. Het is dus niet zo dat de bank uw persoonsgegevens zal gebruiken om uw beroepsprestaties of gezondheid te evalueren.

EU Model Clauses: Het is een set standaardcontracten die de Europese Commissie heeft opgesteld. Ook ABN AMRO Groep gebruikt deze standaard contracten als persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau heeft als binnen de Europese Unie.

Autoriteit Persoonsgegevens: de Privacy toezichthouder in Nederland.

ABN AMRO Groep: ABN AMRO Group N.V. en haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en branches en andere entiteiten waarin ABN AMRO Bank N.V. meerderheidsbelang heeft. Een meerderheidsbelang in dit privacy statement betekent dat ABN AMRO Bank N.V. in het bezit is van meer dan 50% van de aandelen in deze entiteiten.

Ultimate Beneficial Owner: De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bedrijf of instelling.

Verwerken: Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kan doen. ‘Gebruiken’, ‘vernietigen’ of ‘verstrekken’ zijn vormen van verwerken. In het privacy statement lees je zowel over het ‘Verwerken’ als het ‘gebruiken’ van persoonsgegevens.