Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Overeenkomst
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u een lening bij ons wilt afsluiten.

Bent u de vertegenwoordiger van uw bedrijf en heeft of wil uw bedrijf een overeenkomst met ons? Of bent u de contactpersoon, aandeelhouder, bestuurder of UBO van dit bedrijf of van een van onze zakelijke klanten? Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en is dit privacy statement van toepassing.

Wettelijke verplichting
In de wet staan veel regels waaraan wij ons als financieel dienstverlener moeten houden. In deze regels staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen en soms aan anderen moeten doorgeven. Dit zijn een paar voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen:

  • Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) hebben wij een wettelijke zorgplicht. Een voorbeeld daarvan is dat wij als financieel dienstverlener maatregelen moeten nemen om overkreditering te voorkomen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken om een goed beeld te hebben van uw financiële situatie.
  • Wij moeten maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Wat u daarvan merkt? Wij vragen u om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. We bewaren een kopie van uw identiteitsdocument.
  • Verschillende wetten verplichten ons om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Faillissementswet.

Andere organisaties mogen soms gegevens opvragen bij financieel dienstverleners. Denk aan de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie (financiële fraude) en de inlichtingendiensten (bv. terrorisme). Verder moeten wij soms persoonsgegevens delen met toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB). Bijvoorbeeld als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten. In het kader van het Tuchtrecht Banken, moeten wij soms persoonsgegevens doorgeven aan de Stichting Tuchtrecht Banken.

Wanneer de wet of de toezichthouder aangeeft dat wij uw gegevens moeten vastleggen of gebruiken, zijn wij verplicht dit te doen. Het maakt dan niet uit of u klant bij ons bent of niet. Zo moet elke financiële instelling controleren of klanten of vertegenwoordigers van (zakelijke) klanten echt zijn wie ze zeggen te zijn.

Gerechtvaardigd belang van de financieel dienstverlener of van anderen
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken als wij daar zelf een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Wij wegen alle belangen dus af. We leggen dit uit met een paar voorbeelden:

  • Wij beschermen eigendommen en persoonsgegevens van u, van ons en van anderen.
  • Wij beschermen onze eigen financiële positie (bijvoorbeeld door in te schatten of u een lening kunt terugbetalen), uw belang en het belang van andere klanten.
  • Wij doen aan fraudedetectie om schade als gevolg van fraude voor u en voor ons te helpen voorkomen.
  • Wij houden u op de hoogte van productveranderingen.
  • Wij willen onze administratie op een efficiënte manier uitvoeren. Wij centraliseren onze systemen, maken gebruik van andere dienstverleners, en voeren statistisch en wetenschappelijk onderzoek uit.