Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Persoonsgegevens

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over een natuurlijk persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (e-mail) adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw Burgerservicenummer (BSN) zijn persoonsgegevens. Daarnaast zijn er nog de ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Ook biometrische persoonsgegevens vallen hieronder. Wij kunnen biometrische gegevens verwerken voor onder meer identificatiedoeleinden. Denk hierbij aan het verwerken van een gezichtsafbeelding voor identificatie. Deze bijzondere persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als u daar toestemming voor geeft. Anders niet.

Uw gegevens die wij van anderen hebben gekregen

Stel: uw partner vraagt ook namens u een lening aan. Dan mogen wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u opvragen. Soms zijn wij zelfs verplicht om dat te doen. Het kan ook gaan om gegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • (openbare) registers waarin uw gegevens staan, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR);
  • openbare bronnen, zoals kranten, internet en gedeelten van sociale media die niet privé zijn;
  • bestanden van andere partijen die gegevens over u verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.