Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Delen van persoonsgegevens

 

Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt door personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U leest hieronder wie dat zijn.

Onze dienstverleners
Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening. Dat heet uitbesteden. Uw persoonsgegevens mogen niet zomaar door hen worden verwerkt. Er zijn regels waar we ons als financieel dienstverlener aan moeten houden. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Soms schakelen we andere partijen in die ook diensten verlenen, zoals advocaten, accountants, incassobureaus of deurwaarders. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Bemiddelaars
Wij werken met bemiddelaars. Het kan dus zijn dat u een lening bij ons heeft afgesloten via een bemiddelaar. Deze bemiddelaar verwerkt uw persoonsgegevens en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Kijk op de website van de bemiddelaar om te lezen hoe deze met persoonsgegevens omgaat.

Bevoegde (publieke) instanties
Onze toezichthouders, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, en andere (overheids)instanties kunnen persoonsgegevens van u bij ons opvragen. In de wet staat wanneer wij die moeten doorgeven. Werknemers in de financiële sector zijn gebonden aan het Tuchtrecht Banken. Bij een tuchtrechtzaak kan het zijn dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan de Stichting Tuchtrecht Banken.

Andere financiële dienstverleners
Wilt u dat wij uw persoonsgegevens aan andere aanbieders van financiële diensten doorgeven? Dan is het nodig dat u daarvoor eerst toestemming geeft. Wij zijn dan verplicht uw persoonsgegevens aan deze aanbieders door te geven. Wanneer u zelf uw gegevens deelt met andere partijen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de ontvangers. Dan geldt het privacy statement van de andere partij.

Potentiële kopers van- of investeerders in een portefeuille
Wij mogen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen als we overwegen onze juridische positie tegenover u aan een potentiële koper of investeerder over te dragen. Dit doen we bijvoorbeeld als we uw lening willen verkopen. De andere partijen kunnen zo beslissingen nemen over en voor de overdracht. Dit is een gerechtvaardigd belang van ALFAM en maakt het voor de overnemende partij bijvoorbeeld mogelijk aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.